Váš partner v oblasti nábytku
0911 515 055

235,03 €

3

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Kupujúci záväznou objednávkou potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho - spoločnosťi S-PROGRESS, s.r.o., Pod rovnicami 41, 841 04 Bratislava, IČO: 35733829, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro vložka č. 16102/B (ďalej len predávajúci) a kupujúceho - fyzickej či právnickej osoby, ktorá uzavrela s predávajúcim kúpnu zmluvu (ďalej len kupujúci).
 

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je len tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Rozmery, váha, a ostatné údaje uvedené v internetovom obchode, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar vo funkčnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.
 

3. Miesto plnenia

Miestom plnenia je adresa kupujúceho, ktorému je kancelársky nábytok predávaný alebo prenajatý, pokiaľ sa nedohodnú inak.
 

4. Objednanie tovaru a uzavretie zmluvy

 • Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie predpísaných údajov a náležitosti uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká záväzným potvrdením objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie telefonické, ktoré je realizované zo strany predávajúceho po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky. Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru.
   
 • V cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy a úhradou finančnej zálohy kupujúcim.
   
 • Zmluva po uzavretí je predávajúcim archivovaná a je prístupná na vyžiadanie. Zmluva môže byť uzavretá v slovenčine, po individuálnej dohode i v iných jazykoch.
 

5. Zrušenie objednávky

 • Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením formou mailu. Po záväznom potvrdení objednávky má toto právo len v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania. V prípade zrušenia potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.
   
 • Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, že sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena výrobcu tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil, časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu tato čiastka bez zbytočného odkladu vrátená.
 

6. Cena a platba

Ceny prvkov nábytku uvedené na internetovom obchode sú platné v okamžiku objednania.

Cena DOPRAVY STOLIČIEK je ZADARMO na akékoľvek miesto na Slovensku.

Cena NÁBYTKU nezahŕňa cenu za dopravu a montáž (manipuláciu a vynášku nábytku do priestorov kupujúceho) na akékoľvek miesto na Slovensku.
Cena za dopravu a montáž ostaného nábytku s viacerými položkami (stoly, stoličky, skrine a pod.)  bude kupujúcemu vyčíslená v samostatnej cenovej ponuke po predbežnej objednávke kupujúceho.

Po potvrdení celkovej ceny kupujúcim je objednávka záväzne potvrdená a začína plynúť dodacia lehota.
Predávajúci si vyhradzuje právo chýb a zmien uvedených cien v prípade zmeny kurzu, výraznej inflácii alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok výrobcov a ostatných dodávateľov tovarov a služieb. Kúpna cena bude považovaná za uhradenú až pri pripísaní celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Faktúra bude vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list. Kupujúci môže tovar prevziať až po jeho úplnom uhradení, pokiaľ toto nie je dohodnuté inak.
 

7. Dodacia lehota

Dodacia lehota začína dňom obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov nutných pre jej riadne vybavenie. V prípade, že tovar je v sklade, tak ho predávajúci vyexpeduje - odovzdá dopravcovi hneď nasledujúci pracovní deň po záväznom potvrdení objednávky. V prípade, že objednaný tovar nie je v sklade, oznámi toto predávajúci kupujúcemu a zároveň ho bude informovať o predbežnom termíne dodania. Predpokladané dodacie lehoty sú uvedené u každého tovaru.
 
Dodacia lehota je do nasledujúceho pracovného dňa od predania tovaru prepravcom. Kupujúci je povinný tovar od prepravca riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade všimnutia si porušenia originálnej pásky na tovare či iných porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky a i v prípadoch už vyššie uvedených sa doporučuje kupujúcemu zásielku vo vlastnom záujme neprevziať! Podpisom faktúry kupujúci potvrdzuje, že zásielka splnila všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a na najskoršiu reklamáciu o porušenosti obalu zásielky nebude braný zreteľ. Faktúra, ktorá slúži zároveň i ako daňový doklad je priložená ku zásielke.
 

8. Záruka a reklamácie

 • Záruku na predávaný tovar predávajúci poskytuje podľa obecne záväzných právnych predpisov. Keď nie je v internetovom obchode www.estolicky.sk uvedené u daného produktu inak, je záručná doba na všetky produkty 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu.
   
 • Záruka sa vzťahuje na výrobné vady výrobkov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom k obsluhe, mechanickým poškodením alebo opotrebením, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou. Záruka sa nevzťahuje na tovar mechanicky poškodený. Predávajúci má právo odmietnuť reklamáciu tovaru v prípade zreteľnej manipulácie so záručným listom ako napríklad prepisovanie a podobne.
   
 • Reklamáciu možno uplatňovať písomne, prostredníctvom e-mailu alebo osobne v sídle našej spoločnosti na adrese: S-PROGRESS, s.r.o., Pod rovnicami 41, 841 04 Bratislava; Mobil: +421911 515055, E-mail: nabytok@sprogress.sk.
   
 • Dopravu na miesto uplatnenia reklamácie hradí zákazník, pričom týmto miestom je sídlo spoločnosti. V prípade oprávnenej reklamácie dopraví predávajúci opravený tovar k zákazníkovi na vlastné náklady.
   
 • K reklamovanému tovaru je nutná kópia dokladu o nákupe – faktúra a podrobný popis závady. Pokiaľ sa závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, za ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, to znamená vrátane príslušenstva a pod.
   
 • Predávajúci sa zaväzuje odstrániť závadu tovaru, ktorý je predmetom oprávnenej a správne uplatnenej reklamácie jeho opravu, výmenu za rovnaký výrobok, primeranú zľavu z kúpnej ceny, resp. vrátiť kúpnu cenu.
 

9. Odstúpenie od zmluvy

 • Podľa ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, kupujúci, ktorý je spotrebiteľ / t.j. fyzická osoba ktorej tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania má právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade, že kupujúci neobdržal od predávajúceho informácie, Ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z. zákona č. 4a dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
   
 • Ak sa rozhodnete sa pre odstúpenie od zmluvy v tejto lehote, žiadame vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

  Kontaktujte nás, oznámte, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a vašim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. Peniaze za tovar vám zašleme zloženkou (alebo prevodom z účtu) najneskôr do 10-ich pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

  Pokiaľ ste už tovar obdržal a prevzali, zašlite nám ho späť za nasledujúcich podmienok:
  - nesmie byť použitý,
  - musí byť nepoškodený,
  - musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.),
  - s kópiou dokladu o kúpe.
   
 • Tovar, prosím, posielajte doporučene a poistený, prípadne vracajte osobne, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Doporučene neznamená na dobierku. Nevracia sa preukázateľná cena dopravného. Vrátená bude len čiastka za samotný tovar.
   
 • Spotrebiteľ nemôže odstúpiť podľa odstavca 9 od zmluvy:

  - na poskytovanie služieb, keď s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia,
  - na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na odchýlkach finančného trhu, nezávisle na vôli dodávateľa,
  - na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, - opotrebeniu alebo zastaraniu.
 
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátaný na náklady odosielajúceho späť.
 

10. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré sú uvedené na internetovom obchode predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky. Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je reklamačný poriadok a prehlásenie o ochrane osobných údajov.
Odoslaním elektronickej objednávky potvrdzuje kupujúci predávajúcemu, že akceptuje Obchodné podmienky a ustanovenia v znení platnom v deň odoslania objednávky. I to že. akceptuje platnú výšku ceny objednaného tovaru uvedenú v cenníku na internetových stránkach predajcu.
Účastníci sa výslovne v zmysle ustanovenia § 262, odstavca 1 Obchodného zákonníka dohodli, že ak nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti Obchodným zákonníkom, najmä jeho ustanovením § 409 a nasledujúcimi.
 
Nákupný poriadok je platný od 1. 1. 2010.